Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Rozjímej křesťane
      (kancionál píseň č. 073 k pobožnosti křížové cesty)

Úvod)
   Rozjímej křesťane, o smrti Kristově, v lásce jej provázej na cestě křížové! Pán tvůj a Bůh, Beránek nevinný, na smrt jde za tebe Boží Syn jediný.

 1)
  Kristus Pán v zahradě vydal se v ruce zlých, na smrt byl odsouzen od soudců nepravých. Kaifášův soud i Pilát potvrdil, Pán se mu podvolil, aby hřích světa smyl.

 2)
 Kříž je už připraven, Král slávy chce jej nést, by na něm zahladil svou krví věčný trest. Ježíš, náš Pán, v pokoře klade již na svoje ramena bolestnou kříže tíž.

 3)
 Zemdlen a vysílen, do krve zbičován, ponížen, potupen na horu kráčí Pán. Přetěžký kříž Pán tichý věrně nes, až pod tím břemenem poprvé k zemi kles.

4)
 Z prachu Pán povstává, dál s křížem klopýtá, Matka jej potkává slzami zalita. Hle její Syn, hle dítě jediné, jde na smrt potupnou v přetěžké hodině.

5)
 Když Pán byl vyčerpán, smrtelně znavený, přivedli člověka, Šimona z Kyrény, aby vzal kříž na svoje rameno a Pánu pomohl nést těžké břemeno.

6)
 Krev s potem smíšená řine se bohatě po čele Kristově, po Tváři přesvaté.Tu jedna z žen roušku mu podává, do ní se otiskne Tvář Páně krvavá.

7)
 Ach, jak je daleký křížové cesty cíl pro tělo zmučené, v němž není více sil. Podruhé Pán do prachu poklesá, bolestí chvějí se země i nebesa.

8)
 Ženy, jenž za Kristem, z města se vydaly, patříce na něho, žalostně plakaly. Volá k nim Pán: "Neplačte nade mnou, raději zaplačte nad syny, nad sebou!"

9)
 Až k smrti utýrán, přichází k hoře blíž, tam, kde ho čekají muky a hořký kříž. Na pouti své k přesvaté oběti zmučený Spasitel padá už potřetí.

10)
 Na hoře Golgotě roucho mu odňali, bez citu, bez úcty v posměch Ho vydali. Náš Svatý Pán na smrt již připraven, hrubému zástupu na odiv postaven.

11)
 Přetěžká chvíle již Ježíši nastává, ruce i nohy své k mučení podává. Ozvěny ran nesou se oblohou, jak hřeby vrážejí do rukou, do nohou.

12)
 Na kříži v bolu pní do třetí hodiny, modlí se za všechny z golgotské výšiny. „Do rukou Tvých poroučím duši svou“, zvolá a dokončí pouť svoji pozemskou.

13)
 Pro náš hřích katané to Tělo zmučili a Matce na klín je přátelé složili. Množství těch ran Maria sčítala, slzami omyla, vroucně je líbala.

14)
  Mrtvého Ježíše k pohřbu připravili a plátny čistými uctivě ovili. Ve skalní hrob jej s pláčem pohřbili a přístup ke hrobu kamenem zakryli.

Závěr)
   1) Díky Ti vzdáváme, Pane náš nejdražší, za dary, které nám láska Tvá přináší. Život a ráj, který už ztracen byl, svou smrtí na kříži lidem jsi navrátil.

2) Ježíši v Svátosti, my v Tebe věříme, s úctou a vděčností Tobě se koříme. Pro Svatý Kříž, pro smrt a bolest svou, smiluj se, Ježíši, nad duší kajícnou.

 

 Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi,
 quia per sanctam crucem Tuam redemisti mundum.

    
    (Klaníme se Ti Kriste a dobrořečíme Ti,
     protože skrze svatý kříž Tvůj vykoupil jsi svět.)

 


používaná úvodní věta při Křížové cestě     
    
     Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
     neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Křížová cesta – Via Crucis I.

Úvod

Pane Ježíši, ty jsi zde ve svatostánku a pozval jsi nás, abychom šli za Tebou. Chceme jít, Pane, po Tvé křížové cestě a uvědomit si, jak nás máš rád. Otevři naše oči, abychom viděli, co jsi pro nás vytrpěl. Dotkni se našich srdcí, abychom zanechali hříchů a litovali je. Pomoz nám Pane Tě následovat. Chceme Ti sloužit. Děkujeme Ti, že můžeme být blízko Tebe u oltáře. Amen.

--------------------------------------------------

1. zastavení

Pán Ježíš odsouzen na smrt

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Pilátův soud nad Kristem byl ústupek řvoucímu davu a výsměch právu. Člověk odsoudil Boha. Smrtelník odsuzuje Věčného a Nevinného k smrti na kříži. Děkujeme ti, Pane, že se každý den necháš soudit od lidí a prosíme Tě za odpuštění.
     Odpusť nám zbytečné braní Tvého jména a jména Tvé Matky, které používáme jako vycpávku našich vět. Zapomínáme, že při Tvém jménu se klaní andělé a satan se ho bojí. Ať si stále uvědomujeme, že Tě zraňujeme a že i pro tento náš hřích jsi byl odsouzen. Dej nám, abychom Tvé svaté jméno chválili s úctou. Pak nebudeme špatně posuzovat ani skutky našich bližních.

 

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

2. zastavení

Pán Ježíš bere na sebe kříž

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Vojáci zdvihli připravený kříž. Začal bolestný zápas, který byl Ježíšovým božstvím doveden k vítězství nad smrtí.
      Prosíme Tě, Pane, o sílu pro chvíle, kdy na nás dolehnou starosti a problémy. Ať nezapomínáme, že naše utrpení má smysl jen tehdy, když je spojeno s tíhou Tvého kříže. Dej hodně síly všem, kteří se dobrovolně obětují pro druhé.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

3. zastavení

Pán Ježíš padá poprvé pod křížem

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Dřevo je tak těžké, že pod ním padl i Bůh. Ježíš, který dokazoval svou moc divy a zázraky, je náhle bezmocný. Leží na cestě a na něm kříž.
      Pane Ježíši, pomáhej naší slabosti. Ať dojdeme k poznání, že krása duše je v neporušené čistotě, ale i v uzdravených jizvách. Prosíme Tě, dej všem, kteří si nesou pocit viny a smutku, radost z lásky a odpuštění.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

4. zastavení

Pán Ježíš potkává Pannu Marii, svou matku

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Uviděl svou Matku, která přišla, aby nesla muka na jeho cestě s křížem. Prosíme Tě, Pane, dej na přímluvu své Matky, moudrost a sílu ženám, které se rozhodují zabít počaté děti. Tebe i tento těžký hřích vraždy přivedl na kříž.
      Panno Maria, pro bolesti tvého srdce tě prosíme, provázej mladé i starší rodiče, aby před svými povinnostmi nedávali přednost kariéře, sobectví a penězům. Ať jsou svým dětem příkladem lásky a obětavosti.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

5. zastavení

Šimon z Kyrény pomáhá Pánu Ježíši s křížem

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Vojáci viděli, že Ježíši ubývají síly a mohl by zemřít na cestě. Přinutili muže Šimona z Kyrény, který přicházel do města, aby vzal jeho kříž. Pane Ježíši, dej nám poznat, že tvoje moudrost je i za činy našich bližních, které nechápeme.
      Dej, ať víme, že smysl života je v konání dobra a víry v Tebe. Nauč nás vidět potřeby lidí starých a nemocných, ale i mladých rodin s dětmi. Ať máme všichni pro sebe navzájem pochopení.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

6. zastavení

Veronika podává Pánu Ježíši šátek

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Některým lidem byl pro smích, u druhých vzbuzoval nenávist. A tehdy vystoupila z davu žena a podala mu ze soucitu šátek. Její odvaha a statečnost byly odměněny otiskem Kristovy pravé podoby – Vera ikon. Podle toho pozdější tradice určila jméno této statečné ženy – Veronika.
      Pane Ježíši, dej nám více statečnosti a laskavosti, abychom se k Tobě víc hlásili. Chceme si více uvědomovat, že na oltáři není jen otisk Tvé Tváře, ale že jsi s námi živý v Nejsvětější Svátosti. Pane prosíme Tě, za lidi, kteří Ti před svatostánkem nevzdávají úctu.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

7. zastavení

Pán Ježíš padá podruhé pod křížem

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Další naše hříchy přitížily Ježíšovo vědomí a tíhu kříže. Opět upadl. Pane Ježíši, dej nám poznat, proč na naší cestě tolik padáme, proč se vracíme k počátkům naší cesty a nechce se nám jít dál.
      Prosíme Tě, dej nám sílu, abychom dovedli s Tvou pomocí zvednout svůj kříž a jít za Tebou. Abychom svými pády nepohoršovali lidi kolem nás.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

8. zastavení

Pán Ježíš potkává jeruzalémské ženy

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Když Ježíš míjí skupinu plačících žen, zastaví se. I v této těžké chvíli jim připomíná jejich mateřskou a rodičovskou úlohu: „Neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými syny.“
      Pane Ježíši, dej nám vidět do hloubky Tvého poslání. Ať pamatujeme, že našim bližním nepomohou nářky, litování a zbytečná slova, ale naše skutky. Pomoz nám, ať máme k sobě navzájem úctu a pochopení.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

9. zastavení

Pán Ježíš padá potřetí pod křížem

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Cesta plná kamenů začala stoupat k vrcholu Golgoty. Na tyto kameny padá Ježíš. I v tomto pádu vidíme pokoru a poslušnost k Otci.
      Pane Ježíši, probuď naše svědomí, abychom uměli pomoci těm, kteří padli na cestě se svým křížem. Pomoz dětem a mladým lidem, aby si udrželi čisté svědomí. Zachraň je od alkoholu a drog. Zachraň je od zlých lidí. Pošli jim dobré přátele a duchovní rádce.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

10. zastavení

Pán Ježíš svlečen ze šatů

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Na vrcholu Kalvárie je Ježíš svlečen. Přišel o všechno, co měl na této zemi. Zůstala mu jen trnová koruna. Ale ani v tomto největším ponížení nepřestal mít rád lidi, které přišel zachránit.
      Pane Ježíši, nauč nás správně zacházet se svým majetkem. Abychom všemu dávali správné místo a pravý smysl. Pomoz nám, abychom si zachovali duchovní čistotu a uměli se ovládat. Prosíme Tě za lidi, kteří byli zneužíváni a znásilňováni. Zachraň je a pomoz jim.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

11. zastavení

Pán Ježíš ukřižován

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíše položili na kříž, rozevřeli mu ruce a přibili. Jak podivuhodně dokážeš, Pane, změnit své utrpení v naše dobro. Tvým ukřižováním byla otevřena cesta Duchu Svatému, který vane kam chce.
      Prosíme Tě, Pane Ježíši za lidi, kteří jsou upoutáni na lůžku, nebo jinak omezeni v pohybu, aby pocítili úlevu a Tvou blízkostí získali dar vnitřní svobody.

M: Ukřižovaný Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

12. zastavení

Pán Ježíš na kříži zemřel

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Tři hodiny trpěl mezi nebem a zemí. Vědomě trpěl, protože to, co měl ještě udělat, muselo být vědomé. U kříže stálo několik věrných přátel, Panna Maria a apoštol Jan. Aby dal svému Otci všechno co měl na této zemi, odevzdal svou matku Janovi: „Matko, to je tvůj syn.“ Apoštola Jana svěřil Panně Marii: „Synu, to je tvá matka.“ Pak pocítil opuštěnost svého božství a volá: „Bože můj, proč jsi mě opustil?“
      Pane Ježíši, všeho jsi se vzdal, abys nám pomohl. Odevzdal jsi i svého ducha a svou smrtí jsi nám dal věčný život. Dej nám více se s Tebou spojit při mši svaté a ve svatém přijímání Tvého Těla. Prosíme Tě, převeď nás ze smrtelného těla do plnosti svého království.

M: Ukřižovaný Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

13. zastavení

Tělo Pána Ježíše na klíně Matky

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Věrní přátelé sňali mrtvé tělo a připravili je k pohřbu. Byla to poslední služba Mistrovi a jeho Matce.
      Panno Maria a svatí od Pánova kříže: vyproste nám vaši věrnost a vytrvalost. Pomozte nám, ať se dovedeme modlit za sebe i za všechny, kteří se proviňují proti Boží lásce a přikázáním. Vyproste nám milost vykoupení.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

14. zastavení

Tělo Pána Ježíše pohřbeno

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

K Ježíšovu hrobu přivalili jeho přátelé kámen a mocní tohoto světa ho zapečetili.
      Pane Ježíši, Ty jsi přišel k praotcům do podsvětí, abys jim ohlásil jejich vykoupení. Tys nám všem otevřel nebe, zavřené Adamovým a Eviným hříchem.
      Dej nám, prosíme velkou víru, pevnou naději a silnou lásku. Ty nás oživuješ svým Tělem a Krví ve svatém přijímání. Připrav nás, ať silou tohoto svatého pokrmu duše vzdorujeme zlu.
      Tys třetí den odvalil kámen hrobu a vyšel jako Vítěz nad smrtí a zlým ďáblem, abys připravil místo v nebi těm, kteří Tě milují.

 

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

Závěr

Pane Ježíši, pozval jsi nás, abychom šli s Tebou křížovou cestu. Nyní se vrátíme ke svému každodennímu životu. Prosíme Tě o tvou pomoc a sílu. Ať skrze Tvůj kříž umíme přemáhat zlo. Dal jsi nám poznat, že utrpení je trpké, ale pomáhá nám ke spáse. Naučil jsi nás, že kříž máme nést s láskou a z lásky k Tobě. Kdo nemá lásku, ten nemá odvahu přemáhat utrpení a obětovat se za druhé.
      Ať v nás tyto svaté pravdy oživnou pokaždé, když na nás opravdu dolehne tíha našeho kříže. A kdyby se nám náš kříž nelíbil, připomeň každému z nás, že Ty ho ze svatostánku vidíš lépe než my.
      Ať Nejsvětější Svátost, v které jsi Ty, je pro nás ten největší dar, který jsme dostali. I když zůstáváš s námi, žiješ a vládneš s Otcem v jednotě Ducha Svatého, Bůh na věky věků. Amen.

(11. 3.2011)

=============================================================

 

Křížová cesta – Via Crucis II.

Úvod: Pane Ježíši, ty jsi zde ve svatostánku a pozval jsi nás, abychom šli za Tebou po Tvé křížové cestě. Chceme jít za tebou, litovat svých hříchů a uvědomit si, jak nás máš rád. Ať vidíme, co jsi pro nás vytrpěl. Chceme jít za Tebou a chceme Ti sloužit. Děkujeme Ti, že můžeme být blízko Tebe u oltáře. Amen.

--------------------------------------------------

1. zastavení

Pán Ježíš odsouzen na smrt

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš je odsouzen. Ne za krádež, ne za vraždu. Nevinně. Neobhajovali ho výřeční advokáti, ale se neobhajoval ani on sám. Když obviňuje někdo nás, hned se bráníme. Odpusť nám, Pane, když někoho odsuzujeme a nauč nás, abychom uměli občas i mlčet.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

2. zastavení

Pán Ježíš bere na sebe kříž

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš přijímá kříž a nenadává, nestěžuje si. Dej nám, Pane, sílu, ať dokážeme přijmout každý kříž, který nám nabízíš. Ať pochopíme, že právě bolest může být i projevem lásky.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

3. zastavení

Pán Ježíš padá poprvé pod křížem

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Kristus upadl. A znovu se zvedl a šel dál. Dej nám, Pane, sílu, ať dokážeme uskutečňovat slova: Chci a proto mohu.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

4. zastavení

Pán Ježíš potkává svou matku Pannu Marii

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Panna Maria se setkává se synem. Nebyl čas na nějaká slova, stačil jim pohled z očí do očí. Lidé, kteří se mají hodně rádi, si toho moc říkat nemusejí. Odpusť nám, Pane, že často moc diskutujeme, místo abychom víc milovali.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

5. zastavení

Šimon z Kyrény pomáhá Pánu Ježíši s křížem

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

"Neste břemena jeden druhého, abyste naplnili zákon Kristův."
Je to jasné. Ale člověku se nechce, váhá, přešlapuje, počítá, co by musel dát a co by dostal. Co bychom dělali na místě Šimona z Kyreny? Asi těžko bychom nesli ochotněji Kristův kříž, když kříž svých bližních se nám nést nechce.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

6. zastavení

Veronika podává Pánu Ježíši šátek

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Podaná rouška. Měl tento projev Veroničina soucitu vůbec význam v průběhu křížové cesty? Jistě měl. Byl to jasný a prostý důkaz víry. Odpusť nám, Pane, náš strach přihlásit se rozhodně k Tobě. Dej nám sílu, ať svým životem říkáme: Jsem tady, věřím, jsem ochotný dokázat Ti svoji lásku.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

7. zastavení

Pán Ježíš padá podruhé pod křížem

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Král padá do špíny opovržení a nenávisti. Lidská neláska ho opět srazila k zemi. My klesáme také. Následkem své nedůstojnosti, lenosti. Odpusť nám, Pane, naše pády a pomoz nám vstát.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

8. zastavení Pán Ježíš potkává jeruzalémské ženy

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Všichni lidé na celém světě ať jsou mladí nebo staří, bohatí nebo chudí, pláčou. Pláčou z radosti, ze vzteku, ze žalu.Dej, Pane, ať se nestydíme za soucit a dej, ať na druhé straně nejsme příliš citliví. Prosíme Tě o dar rozvahy, rozumu a odvahy.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

9. zastavení

Pán Ježíš padá potřetí pod křížem

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Král chudých padá znovu. Je člověkem opravdu do detailu, není ušetřený ani tělesné slabosti. Pane, dej ať věříme, že jen málo vítězství je získáno silou, ale většina naopak takovými zbraněmi, jako je sebezápor, pokora, obětované utrpení.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

10. zastavení

Pán Ježíš svlečen ze šatů

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Chudému z nejchudších vzali i šaty. Svět dal na svoji misku vah mnoho těžkého: ponížení, rány, kříž. Ale Kristova miska vah klesla níž. Vždyť závažím je zde láska. Pane, pomoz nám, ať nelpíme na majetku, slávě a úspěchu.

 

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

11. zastavení

Pán Ježíš ukřižován

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíše položili na kříž, rozevřeli mu ruce a přibili.

Naučili jsme se slovo "bolest" skloňovat ve všech pádech. Naše úmrtní oznámení začínají slovy: S bolestí v srdci oznamujeme. Co bolelo Krista víc při přibíjení na kříž? Rozbité tělo nebo rozdrcené srdce? Pane, dej, ať jsme ochotni dát všechno svoje utrpení za vítězství Církve.

M: Ukřižovaný Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

12. zastavení

Pán Ježíš na kříži zemřel

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Tři hodiny trpěl mezi nebem a zemí. U kříže stálo několik věrných přátel, Panna Maria a apoštol Jan. Odevzdal Matku Janovi: „Matko, to je tvůj syn.“ „Synu, to je tvá matka.“

Smrt. Konec nebo začátek? Pro křesťana konec na zemi, ale začátek setkání s Otcem. Pane, prosíme o sílu v hodině smrti. Ať místo strachu nastoupí radost z těšení se na setkání s Tebou.

M: Ukřižovaný Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

 

13. zastavení

Tělo Pána Ježíše na klíně Matky

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíšovo tělo bylo položeno do klína, na kterém ho chovala Panna Maria, když byl malý. Prosíme Tě o to, Pane, abychom mohli jednou umírat uprostřed svých bližních.

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

14. zastavení

Tělo Pána Ježíše pohřbeno

M: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,

Lid: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Dav několik dní před jeho smrtí volal: "Hosana, Sláva". A potom: "Ukřižuj!" Pár nejbližších ho nyní pohřbívá. Bez obřadu, tajně. I to je smutná předehra, skládající se z bolestí a útrap, předehra k velkolepému vítězství. Dej, Pane, ať zde na zemi překonáme všechny překážky a jednou se s Tebou setkáme.

Tys odvalil kámen hrobu a vyšel jako Vítěz nad smrtí a zlým ďáblem, abys připravil místo těm, kteří Tě milují..

M: Smiluj se nad námi Ježíši.

L: Smiluj se nad námi.

--------------------------------------------------

Závěr

Pane Ježíši, pozval jsi nás, abychom šli s Tebou křížovou cestu. Vrátíme ke svému každodennímu životu. Prosíme Tě o tvou pomoc a sílu, abychom skrze Tvůj kříž uměli přemáhat zlo. Dal jsi nám poznat, že utrpení pomáhá ke spáse. Naučil jsi nás, že kříž máme nést s láskou a z lásky k Tobě. Kdo nemá lásku, nemá odvahu překonat utrpení a obětovat se za druhé.
      Dej prosíme, aby v nás tyto svaté pravdy oživly pokaždé, když na nás opravdu dolehne tíha našeho kříže. A kdyby se nám náš kříž nelíbil, připomeň každému z nás, že Ty ho ze svatostánku vidíš lépe než my.
      Nejsvětější Svátost, v které jsi Ty, je pro nás největším darem, který jsme dostali. Zde zůstáváš s námi, a zároveň žiješ a vládneš s Otcem v jednotě Ducha Svatého, Bůh na věky věků. Amen.

(2.3.2012)

=============================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< říjen / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 206992
Měsíc: 1647
Den: 64