Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Te Deum
    

Te Deum laudamus

      Slavnostní hymnus k Boží oslavě složil sv. Nicetus (Nikita Remesianský, 333/335-410/414), biskup z Remesiany, dnes Bela Palanka v Srbsku. Ve svém rodném městě se stal biskupem. Jeho přítelem byl sv. Paulín z Noly. Svatý Nicetus byl velice vzdělaný a napsal mnoho teologických spisů.
     Podle dřívější tradice měl hymnus Te Deum složit v roce 387 milánský biskup svatý Ambrož (Aurelius Ambrosius, *340 Trevír, +4.4.397 Milán), před křtem sv. Augustina (+430).

   
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.
     Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, tibi caeli et universae Potestas,
     Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth.
     Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.
    
Tebe Bože chválíme, tebe Pána vyznáváme.
     Tebe věčný Otče všechna země uctívá.
Tobě všichni andělé, tobě nebeské společné Mocnosti,
     tobě cherubové a serafové bez přestání volají: 
Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů.
     Plna jsou nebesa i země vznešené slávy tvé.

    
    
Te gloriosus Apostolorum chorus,
     Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia:
Patrem immensae maiestatis,
Venerandum tuum verum et unicum Filium,
Sanctum quoque Parclitum Spiritum.
    
Tebe oslavuje apoštolů sbor,
     tebe proroků chválí velký počet,

tebe mučedníků zástup chválí svědectvím.
Tebe po celé zemi vyznává svatá Církev:

     Otče neskonale vznešený,
úctyhodný pravý a jediný Synu,
Svatý Duchu také Přímluvce.  
      
    
Tu Rex gloriae, Christe. Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
     non horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna caelorum.
     Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
 Iudex crederis esse venturus,
     Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
     quos pretioso sanguine redemisti.
 Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
    
 Ty jsi Král slávy Kriste. Ty Otce od věčnosti jsi Syn.
 Ty jsi osvobodil člověka
     a narodil se z Panny. (nepohrdl lůnem Panny).
Ty jsi zlomil trn smrti a otevřel věřícím království nebeské.
     Ty po pravici Boha sedíš, ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš soudit,
     proto tě prosíme, přispěj na pomoc svým služebníkům,
     které jsi předrahou krví vykoupil.
Navždy ať se radují s mnohými svatými tvými ve slávě.

   
    Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae.
     Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
 Per singulos dies benedicimus Te
     et laudamus Nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi.
 Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
 Misesere nostri Domine, miserere nostri. 
     Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
     quemadmodum speravimus in Te.
 In Te Domine, speravi: non confundar in aeternum.
    
     Zachraň svůj lid Pane a žehnej svému dědictví.
     Kraluj mu, veď ho a pozvedej na věky.
Každý den velebit Tě budeme
     a chválit Jméno tvé na věky a na věky věků.
Pomáhej Pane nám i dnes ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad námi Pane, smiluj se nad námi.
     Ať milosrdenství tvé Pane, na nás spočine,
     jak doufáme v tebe.
K tobě Pane, se utíkáme: ať nejsme zahanbeni na věky.

 

 

Te Deum laudamus

Tobě Bože chvála, dík

(do roku 1973)

   
Tobě Bože chvála, dík, věčný Tvůrce všehomíra.
Ty jsi věků Panovník, Tobě jásej země širá,
nebes říše, lidstva stan, plesej: Svatý, Svatý Pán.

Proroci jdou před Tebou, apoštolé kloní hlavu,
sborem pějí slávu Tvou mučedníci v bílém hávu.
Jásá církve, světa kruh: Velký Otec, Syn a Duch.

Kriste Ty jsi slávy král, od věčnosti světu daný,
abys klatbu z lidstva sňal, sklonil jsi se v lůno Panny,
porazil smrt křížem svým, ráj jsi vrátil věřícím.

V záři nebes přebýváš po pravici Bohu Otci,
přijdeš zas jak Soudce náš věrným synům ku pomoci.
Pro krev pěti svatých ran dej nám dojít věčných bran.

Slávu, spásu, pokoj dej národu, jenž Tobě slouží.
Voď jej, z prachu povznes jej, dej mu život, po němž touží.
Zapuď hřích a rozptyl klam, světlo pravdy rozsviť nám.

 

 

Te Deum laudamus

Bože chválíme Tebe

(od roku 1973)

 

Bože chválíme Tebe, Pane moc tvou velebíme,
kterou zná zem i nebe, všem Tvým skutkům se divíme,
když se vše v světě mění, Ty sám jsi bez proměny.

Vše, co jen chválit může, cherubové, serafové, 
chválí Tě velký Bože, nebe, země zástupové,
ode všech jsi nazýván: Svatý, Svatý, Svatý Pán.

Svatý Pán Bůh Sabaoth, Svatý jenž řídí národy,
jenž pomáhá z běd a psot. Nebe, zem, povětří, vody,
plné jsou cti, chvály Tvé, neb vše Tvoje dílo je.

Apoštolů slavný sněm a proroků řad veliký
posílá v plesání svém k trůnu Tvému vroucí díky.
Kolik je mučedníků, tolik chvalořečníků.

Po všem okrsku země Tobě, Otče, velcí, malí,
kdož jsou Tvé svaté plémě, vděčně prozpěvují chvály,
vzdávají čest i Synu na trůnu sedícímu.

Též i Duchu Svatému, který svatá naučení,
uděluje každému a v smutku je utěšení,
lid křesťanský se klaní, všude jeho chvála zní.

Ty, Otce věčný Synu, vtělil ses, sestoupil z nebe, 
chtě smazat naši vinu, vydals na smrt kříže sebe,
milost jsi nám vydobyl, od hříchu osvobodil.

Tebou je všem, kdo věří, nebes brána otevřena,
s důvěrou, kdo k Tobě zří, zastáncem Tě u Otce má,
že přijdeš svět souditi, máme mít vždy v paměti.

Buď milostiv dětem svým, požehnej dědictví svému,
veď nás světlem nebeským a povyš až k trůnu svému,
ať Tě, plni vděčnosti, chválíme na věčnosti.

Přispěj zatím ku pomoci drahou krví vykoupeným,
chraň a braň je svou mocí, přičti ke svým vyvoleným,
po časném pak bloudění, přiveď nás ke spasení.

To buď naše snažení, Tebe a Tvé jméno vzývat,
čest a díkůčinění po všechny dny Tobě zpívat.
Rač od hříchů chránit nás jak dnes, tak po všechen čas.

Pane smiluj, smiluj se, buď s námi Tvé požehnání,
oč prosíme, staniž se podle našeho doufání.
Kdo v Tě doufá samého, neopustíš žádného.

---------------------------------------------------------------------------------

Prosba na Nový rok

Tobě Bože chvála, dík, věčný Tvůrce jsi vesmíru.
Ty jsi věků Panovník, dej ať žijeme vždy v míru,
provázej náš každý krok, ochraňuj nás celý rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< říjen / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 206994
Měsíc: 1647
Den: 65