Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní modlitby

OBSAH

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci, Zdrávas Královno, Pod ochranu tvou

Ranní modlitby, k vlastnímu sv. patronovi, k vlastní sv. patronce, Anděle Boží strážce můj,

k jídlu, k práci, za rodiče, za zemřelé.

Večerní modlitby

Anděl Páně (Angelus Domini), Raduj se Královno (Regina coeli), Růženec, Růženec sedmibolestný, Růženec sedmiradostný

............................................................................................

Katolický pozdrav:

Laudetur Jesus Christus - Pochválen buď Ježíš Kristus.

In aeternum - Až na věky. Amen.

 

(později v češtině zkrácen)

Chvála Kristu.

Až na věky. Amen.

................................................................................................ 

MODLITBY

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Naše pomoc ve jménu Páně, který stvořil nebe a zemi.

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé,

buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

a odpusť nám naše viny

jako i my odpouštíme našim viníkům

a neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od Zlého. Amen.

 

Zdrávas Maria milosti plná, Pán s tebou,

požehnaná jsi mezi ženami,

požehnaný je plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky

a na věky věků. Amen.

  

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,

živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva,

k tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme,

lkající a plačící v tomto slzavém údolí.

A proto orodovnice naše

obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše,

požehnaný plod života svého

nám po tomto putování ukaž.

O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria.

 

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

 

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,

Panno slavná a požehnaná, Paní naše,

Prostřednice naše, Orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.

 

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Ranní modlitby

Všemohoucí Otče, děkuji Ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Ty mi dáváš tento nový den, abych mohl začít znovu žít. Všechno, co dnes budu dělat, chci spojit s Obětí Tvého Syna. Své modlitby, práci, povinnosti, radost i bolest.

Ty mi posíláš do cesty bratry a sestry. Prosím Tě, ať jsem na ně vlídný, ať se ovládám a jednám laskavě, abych měl cit je chápat. Dovol, abych se, na přímluvu Panny Marie, snažil přivést každého blíž k Ježíši. Ať dělám všechno z lásky k němu a ke Tvé cti a slávě. Prosím i Ducha Svatého o milost, která by mi k tomu pomáhala. Dej mi světlo, trpělivost a pokoru. Amen.

(sv. Jan XXIII.)

 

A)

Za to, že mohu z lože vstát, chci Tobě Bože děkovat.

Za dnešní ráno celý den, buď Všemohoucí veleben.

Kéž čas, který jsi mi Pane dal, večer Ti vrátím jak sis přál.

Tvá moc mi dej svou ochranu a sílu, k pravdě odvahu.

Chci Tobě sloužit Ty to víš. Chci každý den být Tobě blíž. Amen.

 

B)

Bože, po celou tuto noc zas chránila mne Tvoje moc,

buď za to ctěn a veleben. A prosím Tě i tento den

Ty Svatý, dobrý Otče můj, mne hříchu, smrti ochraňuj.

Myšlenky, slova, skutky své, chci obětovat ke cti Tvé.

Anděle Boží strážce můj, buď u mne a mě opatruj.

Maria Matko jediná, oroduj za mne u Syna.

Jeho ať chválí každý hlas, teď i po všechen čas. Amen.

 

Prosba k vlastnímu sv. patronovi

(křestní, biřmovací)

Svatý N., můj nebeský patrone. Prosím Tě, oroduj za mne ustavičně u Boha. Utvrzuj mě ve víře, upevňuj v ctnostech, chraň v zápase, abych zvítězil nad zlým nepřítelem a tak dosáhl věčné spásy.

 

Prosba k vlastní sv. patronce

(křestní, biřmovací)

Svatá N., moje nebeská patronko. Prosím Tě, oroduj za mne ustavičně u Boha. Utvrzuj mě ve víře, upevňuj v ctnostech, chraň v zápase, abych zvítězila nad zlým nepřítelem a tak dosáhla věčné spásy.

 

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj.

Mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání,

po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

  

Před jídlem

Požehnej Pane, tyto dary, které máme z Tvé štědré ruky. Prosíme Tě i za ty, kteří hladoví, aby měli dostatek jídla. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Po jídle

Děkujeme Ti Všemohoucí Bože za Tvé dary, které jsme od Tebe dostali. Prosíme Tě, zůstaň s námi a pomoz nám, ať si zasloužíme dary, které nám dáváš. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Před prací

Pane, dávej nám svoje vnuknutí před naší prací a provázej ji svou pomocí. Ať všechna naše slova i skutky vycházejí z Tebe a k Tobě směřují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Za rodiče

Dobrý a laskavý Otče, provázej svou pomocí moje rodiče. Odplať jim hojným požehnáním jejich starosti a oběti. Dej jim zdraví a chraň je všeho zla. Mě pak dej milost, abych jim působil/a ve všem radost a snažil/a se je pochopit. Amen.

  

Za zemřelé (Pro defunctis)

Otče náš. Zdrávas Maria.

 

Bože Stvořiteli a Vykupiteli všech lidí.

Uděl duším našich zemřelých odpuštění všech hříchů

a přiveď je do nebeské radosti.

Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

Odpočinutí lehké dej jim Pane a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.

 

 

Věřím, že můj Vykupitel žije,

a že v den poslední ze země zase vstanu.

A v svém těle uvidím Boha, Spasitele svého.

 

Uvidím ho já a ne jiný, mé oči ho uvidí.

A v svém těle uvidím Boha, Spasitele svého.

 

Odpočinutí lehké dej mu / jí / jim / Pane a světlo věčné ať mu / jí / jim / svítí.

Ať v svém těle uvidí Boha, Spasitele svého. (Job 19,25-27)

---------------------------------------------------

 

Večerní modlitby

Děkuji Ti Bože za celý tento den, který jsi mi dal. Za všechno co jsem mohl/a dělat a co jsem prožil/a. Odpusť mi, že jsem neudělal/a, co jsem měl/a udělat. Tobě obětuji tuto noc a prosím Tě, chraň mně všeho zlého, zvláště těžkého hříchu.

Do Tvých rukou Otče, svěřuji svého ducha i ducha svých blízkých. Vysvoboď nás Pane, od náhlé a nenadálé smrti. Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při nás v hodině smrti. Amen.

 

A).

Bože je večer půjdu spát, na celý den chci vzpomínat.

Na svoje slova, kde jsem byl, komu jsem radost způsobil.

Nebo to byla bolest snad? Pak odpusť, nech mne litovat.

 

Já přes své chyby mám Tě rád, i dnešní den chci tobě dát.

Sám na něj pohleď jaký byl, když všechno zlé jsi odpustil.

A teď už Pane půjdu spát, usínám s Tebou, mám Tě rád.

                                     Amen.

 

B)

Večer tichounce se sklání, denní skončena činnost,

chci pozdravit Tě Ježíši a dát Tobě dobrou noc.

Věčná lampa před oltářem hlásá Tvoji přítomnost,

andělé Ti krásně pějí. Spasiteli dobrou noc.

 

Zarmoutil jsem já dnes Tebe a nedělal Ti radost.

Zítra víc chci milovat Tě. Spasiteli dobrou noc.

Nemocným a opuštěným přispěj Pane na pomoc.

Zmírni bídu všem ubohým. Spasiteli dobrou noc.

 

Dej nám svoje požehnání, ochraňuj nás tuto noc,

nás a všechny naše milé a dopřej nám dobrou noc.

Duše mrtvých tam v očistci vezmi Pane na milost.

Vysvoboď je z ohně moci, dej jim věčnou blaženost. Amen.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Modlitba Anděl Páně (Angelus Domini) se modlí během roku mimo velikonoční dobu.

V době velikonoční se modlí Raduj se královno nebeská (Regina coeli).

 

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas Maria .....

 

Maria řekla, jsem služebnice Páně,

ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas .....

 

A Slovo se stalo Tělem

a přebývalo mezi námi.

Zdrávas .....

 

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, Tvého Syna, vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.

Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

 

Regina coeli – Raduj se Královno nebeská, aleluja,

protože splnil Pán slova svá, aleluja,

 

z mrtvých vstal, matko, Ježíš tvůj, aleluja,

u Něho za nás oroduj, aleluja.

 

Raduj se a plesej Panno Maria, aleluja,

neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

 

Modleme se:

Bože, vzkříšením svého Syna našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil celý svět radostí, dej, ať na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dosáhneme radosti života věčného.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

------------------------------------------------------------------

 

Růženec

Radostný: v pondělí, v sobotu, v adventu, v době vánoční

Světlý : ve čtvrtek a 6. 8. Proměnění Páně

Bolestný : v úterý, v pátek a v době svatopostní

Slavný: středa, neděle, v době velikonoční,

15. 8. Nanebevzetí Panny Marie, a 22. 8.  Panny Marie Královny

 

Růženec

Věřím v Boha. Otče náš. 3 x Zdrávas

(Ježíš v kterého věříme, v kterého doufáme,

kterého nade všechno milujeme).

 

Sláva Otci.

 

Modlitba z Fatimy se modlí na konci desátku:

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy.

Uchraň nás pekelného ohně.

Přiveď do nebe všechny duše,

zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

 

Otče náš.

10 x Zdrávas s tajemstvím.

 

Radostná tajemství

kterého jsi počala z Ducha Svatého.

s kterým jsi navštívila Alžbětu.

kterého jsi porodila v Betlémě.

kterého jsi v chrámě obětovala.

kterého jsi v chrámě nalezla.

 

Světlá tajemství

který byl pokřtěn v Jordánu.

který v Káně zjevil svou božskou moc.

který hlásal Boží království.

který se proměnil na hoře Tábor

který ustanovil Nejsvětější Svátost.

 

Bolestná tajemství

který se za nás potil krví.

který byl pro nás bičován.

který byl korunován trním.

který za nás nesl těžký kříž.

který byl za nás ukřižován.

 

Slavná tajemství

který vstal z mrtvých.

který vstoupil do nebe.

který seslal Ducha Svatého.

který tě Panno do nebe vzal.

který tě Panno v nebi korunoval.

 

Zdrávas Královno.

 

Oroduj za nás Královno posvátného růžence,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba k svatému Josefovi po růženci

      K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.

   Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.

    Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství.

    Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen.

                                                          (Lev XIII.)

 

Růženec sedmibolestný se modlí na svátek Panny Marie Bolestné (Sedmibolestné) 15.9. Tento růženec vznikl v řádu Servitů. Během dějin církve ho potvrdilo několik papežů. Za splnění určitých podmínek jsou s ním spojeny odpustky.

Věřím v Boha. Otče náš. 3 x Zdrávas.

7 x 7 Zdrávasů:

1. kterého utrpení Ti bylo Simeonem zvěstované

2. s kterým jsi utekla do Egypta

3. kterého jsi s bolestí tři dny hledala

4. který se s Tebou potkal na křížové cestě

5. kterého jsi viděla umírat na kříži

6. kterého mrtvé tělo jsi držela v náručí

7. kterého jsi s bolestí do hrobu položila

 

Růženec sedmiradostný. Tento růženec vznikl v řádu Františkánů.

Věřím v Boha. Otče náš. 3 x Zdrávas.

7 x 7 Zdrávasů:

1. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí z Ducha Svatého počala

2. s kterým jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí  Alžbětu navštívila

3. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, v Betlémě porodila

4. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, třem králům ke klanění představila

5. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí v chrámě nalezla

6. kterého jsi, Neposkvrněná Panno, zmrtvýchvstalého s radostí první pozdravila

7. který Tě, Neposkvrněná Panno, na nebe vzal a Královnou nebe i země korunoval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< listopad / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 188425
Měsíc: 1611
Den: 65